PRIVACY POLICY

 

A / PRE POTREBY TÝCHTO ZÁSAD SA ROZUMIE  :

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

A.1.1.    Správcom Vašich osobných údajov a prevádzkovatelom eshopu www.akito-diving.sk je obchodná spoločnosť AKITO s.r.o, so sídlom v Bratislave, IČO:52352170, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I odd Sro, Vl.č. 137595/B, prevádzka Kopčianska 17, 85101 Bratislava, 24.5.2019. (ďalej len “správca”).

A.1.2.    Kontaktné údaje správcu sú následujúce: adresa pre doručovanie AKITO s.r.o., Kopčianska 17, 85101 Bratislava-mestská časť Petržalka, Slovensko, adresa elektronickej pošty : info@akito-diving.sk, telefón +421 911 720 471

A.1.3.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

A.1.4.    Pre podanie žiadostí, námietok a akúkoľvek komunikáciu vyplývajúcu z týchto zásad je stanovená mailová adresa info@akito-diving.sk

   DOTKNUTÉ PRÁVNE PREDPISY

A.2.1.         Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi:

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len “Nariadenie”)

zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve

   OBMEDZENIE POUŽÍVANIA ESHOPU 

A.3.1.   E-shop nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš e-shop používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník). V prípade neudelenia súhlasu je nevyhnutné nás o tejto skutočnosti informovať na info@akito-diving.sk

B/    INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI PREDAJI TOVARU A SLUŽIEB

Spoločnosť AKITO s.r.o. vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prevedenie opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

B.1    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

B.1.1    právnym základom zpracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

B.1.2    splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “nariadenie”);

B.1.3    splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

B.2    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

B.2.1    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

B.2.2    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

B.3    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

B.3.1    Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

B.4    ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

B.4.1    Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy a osoby zaisťujúce pre správne technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú dopravné spoločnosti GLS Slovakia, Slovenská pošta, DPD SK,s.r.o., TNT FedEx Express.

B.4.2    Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

B.4.3    Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

B.5    PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

B.5.1    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

B.5.2    Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo sú porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

B.5.3    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

C/      SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY MARKETINGU

C.1    ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

C.1.1    Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti AKITO s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú naďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

C.2.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

C.2.1.     Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie”).

C.3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

C.3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

C.3.2.     Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

C.4.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

C.4.1.    Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

C.5.    ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

C.5.1.    Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní.

C.5.2.    Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

C.6.    PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

C.6.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

C.6.2.    Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať doručením žiadosti adresovanej Správcovi

C.6.3.    Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

C.6.4.    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkom a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

C.6.5.   Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše údaje pre tieto účely ďalej spracované

D/    SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVÁNÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY OBCHODNÝCH FORMULÁROV

D.1    ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti AKITO s.r.o. pre účely používania obchodných formulárov a to :

hodnotenie produktov

hodnotenie nákupov

zaslanie otázky k produktom

zaslanie údajov pre výber produktov

Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú naďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

D.2.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

D.2.1.    Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

D.3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

D.3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zverejnenie hodnotenia nákupu a/ alebo produktu a/alebo zaslanie otázky (ktorá spolu s odpoveďou Prevádzkovateľa slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách) na stránkach Prevádzkovateľa, prípadne na určenie bližšiu špecifikácie vyberaného tovaru.

D.3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

D.3.3.    Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo produktu a/alebo zadanie otázky nie je určený pre návštevníkov mladších ako 18 rokov.

D.4.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

D.4.1.    Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/ alebo produktu a/alebo otázky (ktorá spolu s odpoveďou Prevádzkovateľa slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách) na stránkach Prevádzkovateľa.

D.5.    PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

D.5.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

D.5.2.    Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať doručením žiadosti adresovanej Správcovi

D.5.3.    Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.