VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE KURZY

AKITO s.r.o. 

 

Spoločnosť AKITO, s. r. o. so sídlom: Kopčianska 17, 851 01 Bratislava IČO: 52 35 21 07, zápis: OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 16775/B, ktorá je poskytovateľom Športovej činnosti podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe - kurzov potápania, vydáva tieto Všeobecné podmienky.

 

Čl. I. 

Základné ustanovenia

 1. Táto časť všeobecných obchodných podmienok upravuje práva a povinnosti spoločnosti AKITO, s. r. o. so sídlom: Kopčianska 17, 851 01 Bratislava IČO: 52 35 21 07 (ďalej len „Poskytovateľ”) a účastníka kurzu (ďalej len „Účastník"), ktoré sa vzťahujú k zmluve o poskytovaní výučby (ďalej len „zmluva”), ktorej sú neoddeliteľnou súčasťou.

 2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Platnosť zmluvy končí uplynutím posledného dňa kurzu, na ktorý sa účastník prihlásil.

 3. Aktuálna ponuka a cenník poskytovaných kurzov: https://katalog.akito-diving.com/sk/28-kurzy

 

Čl. II.

Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká vyplnením prihlášky na potápačský kurz (ďalej aj ako „registrácia“ v príslušnom gramatickom tvare) Účastníkom a akceptáciou tejto prihlášky Poskytovateľom. Prihlášku na potápačský kurz (ďalej aj ako „kurz“ v príslušnom gramatickom tvare) účastník potvrdí emailom a vyplní najneskôr v deň začatia kurzu v tlačenej podobealebo elektronicky na internetových stránkach príslušnej potápačskej agentúry:

https://www.tdisdi.com/elearning/

 

2.     Registrácia formou emailu má status osobnej registrácie. Vyplnenie a zaslanie prihlášky na štúdium je návrhom na uzatvorenie zmluvy medzi Poskytovateľom a Účastníkom.

3.     Akceptáciu prihlášky na štúdium zo strany Poskytovateľa je možné vykonať podpisom zodpovedného zamestnanca Poskytovateľa na Prihláške na kurz alebo prostredníctvom akceptačného e-mailu, podľa potreby Poskytovateľa. V prípade akceptácie v tlačenej podobe Poskytovateľ túto potvrdí na osobne svojím podpisom pri prevzatí Prihlášky na kurz zo strany Účastníka.

4.     Zmluva medzi Poskytovateľom a Účastníkom vzniká odovzdaním prihlášky na kurz zo strany Účastníka a jeho akceptáciouv podobe odsúhlasenia emailom alebo podpísaním prihlášky v tlačenej podobe zo strany Poskytovateľa.

5.     Každý účastník je povinný vyplniť prihlášku na štúdium pravdivo. Účastníka mladšieho ako 18 rokov môže prihlásiť na štúdium výhradne len jeho zákonný zástupca. 

Čl. III.

Predmet zmluvy

 1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytnutie výučby zvoleného potápačského kurzu alebo semináru, alebo výučby zručností v potápaní a pridružených oblastiach výučby potápania Poskytovateľom v jednotlivom potápačskom programe (ďalej aj „kurz“). Potápačské kurzy a semináre Poskytovateľa sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

  1. Kategória individuálne VIP kurzy

   1. individuálny kurz: kurz pre jedného účastníka (1 inštruktor potápania (ďalej len „inštruktor“) a 1 Účastník)

  2. Kategória skupinové kurzy

   1. Skupina dvoch a viacerých účastníkov: kurz pre dvoch a viacerých účastníkov (1 lektor a 2 alebo viacerí Účastníci). Počet účastníkov musí byť v súlade s medzinárodnými štandardami jednotlivých potápačských kurzov Scuba Diving International a Technical Diving International potápačskej agentúry (ďalej len „SDI/TDI“), ktorej členom/ členmi sú inštruktori vyučujúci kurzy pre AKITO s.r.o. medzinárodnej potápačskej agentúry. Aktuálne znenie štandardov pre jednotlivé kurzy sú uvedené:

https://www.tdisdi.com/courses/

   1. Poskytovateľ nezodpovedá za to, či Účastník splní podmienky potápačského kurzu na získanie medzinárodného potápačského  certifikátu. Poskytovateľ zodpovedá za to, že vyvinie všetko úsilie za tým účelom, aby Účastník, resp. Účastníci, dosiahli čo najlepšie výsledky.

 1. Trvanie kurzu sa u jednotlivých kurzov riadi podľa medzinárodných štandardov SDI/TDI potápačskej agentúry, čo je zároveň aj dĺžka trvania zmluvy o výučbe, pokiaľ nedôjde k predĺženiu podľa týchto VOP alebo na základe osobitnej dohody s Poskytovateľom. Poskytovateľ a Účastník sa môžu v prihláške alebo zmluve o výučbe dohodnúť aj na inom trvaní.

 2. Všetky kurzy sa ich teoretická časť môže vykonať online prostredníctvom komunikačného programu ZOOM alebo Microsoft Teams alebo iného programu podľa výberu Poskytovateľa, pričom výber iného programu musí byť Účastníkovi oznámený najmenej 24 hodín pred poskytnutím výučby, alebo osobne na vopred dohodnutom mieste. Obe formy výučby, teda prezenčná a online výučba teoretickej časti kurzov, sú rovnocenné.

 3. Účastník je o počte vyučovacích hodín a čase ich konania (rozvrh) v danom kurze informovaný vopred e-mailom. V prípade, ak nebudú termíny a časy vyučovacích hodín vopred stanovené, je Poskytovateľ povinný informovať Účastníkov a termíne a čase vyučovacích hodín minimálne 24 hodín pred ich konaním. Uvedené sa týka aj skutočnosti, ak môže Poskytovateľ určiť dočasnú zmenu rozvrhu.

 4. Cena za kurz je udávaná vrátane dane z pridanej hodnoty.

 5. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka študijných materiálov. V cene kurzu podľa cenníka nie sú zahrnuté ceny výstroja okrem Open Water Diver kurzu

 6. Rozvrh a prípadné informácie o zmene rozvrhu zo strany Poskytovateľa budú zasielané na e-mailovú adresu alebo inú vopred dohodnutú komunikačnú platformu Účastníka (telefonicky, SMS správa, WhatsApp, Messenger,...) alebo odkomunikované inštruktorom na hodine.

 7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu konania kurzu v prípade, ak:

  1. je konkrétny inštruktor práceneschopný,

  2. nemôže Poskytovateľ z prevádzkových dôvodov vyučovaciu hodinu poskytnúť,

  3. nastane mimoriadna situácia, núdzový stav alebo okolnosti vyššej moci. 

 8. Poskytovateľ poskytuje výučbu vlastnými zamestnancami alebo externými lektormi.

Čl. IV. 

Storno podmienky 

 1. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení ukončiť zmluvu o poskytovaní výučby dohodou alebo odstúpením.

 2. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení od zmluvy o poskytovaní výučby odstúpiť zo zákonných dôvodov podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 3. Odstúpením od zmluvy o poskytovaní výučby sa táto zmluva zrušuje od počiatku a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo sa medzi nimi plnilo, v prípade, ak to nebude možné, peňažný ekvivalent tohto plnenia. Odstúpenie si zmluvné strany prednostne doručujú písomne alebo e-mailom na adresu uvedenú v prihláške.

 4. Poskytovateľ aj Účastník sú oprávnení si vzájomné pohľadávky započítať po splnení podmienok uvedených v § 580 nasl. Občianskeho zákonníka. Na základe uvedeného, je Účastník informovaný, o povinnosti uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie.

 

Čl. V.

Komunikácia

 1. Účastník a Poskytovateľ budú komunikovať prostredníctvom e-mailu, telefonicky (hovor a SMS správy), poštou alebo osobne. 

 2. Poskytovateľ sa zaväzuje používať kontaktné údaje uvedené na prihláške. 

 3. Účastník súhlasí, že faktúry za služby budú doručené e-mailom na adresu uvedenú v prihláške.

 4. Poskytovateľ nezodpovedá za správny a úplný elektronický prenos tejto správy elektronickej pošty a ani za omeškanie s jej doručením adresátovi. 

 5. Poskytovateľ nezodpovedá za kontamináciu e-mailovej správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi.

 6. Účastník sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa kontaktných údajov, najmä zmenu kontaktného e-mailu a telefónneho čísla.

 7. Ak zmluvná strana riadne a preukázateľne neoznámi zmenu e-mailovej adresy považuje sa akákoľvek komunikácia doručená druhou zmluvnou stranou na pôvodnú emailovú adresu za riadne doručenú, a to do momentu riadneho a preukázateľného oznámenia novej e-mailovej adresy. 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 1. Cenu zvoleného kurzu podľa cenníka je Účastník povinný uhradiť nasledujúcimi platobnými spôsobmi:

  1. bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa

  2. platba v hotovosti do 2000 eur v mieste sídla Poskytovateľa alebo poskytovania služby

  3. platba na faktúru so splatnosťou 

Bezhotovostným uhradením ceny kurzu sa rozumie pripísanie celej ceny kurzu na účet Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť Účastníkovi len vybraný spôsob, resp. spôsoby, platby podľa vlastného uváženia.

 1. Cena kurzu musí byť uhradená najneskôr do dňa termínu začatia kurzu alebo do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre. Zmluvné strany sa môžu po vzájomnej dohode dohodnúť na platbe kurzu spätne. Takýto spôsobom musí byť dohodnutý a potvrdený oboma zmluvnými stranami písomne e-mailom. V prípade fakturácie spätne je účastník povinný uhradiť cenu kurzu do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre.

 2. V prípade, ak účastník neuhradí cenu kurzu a službu začne odoberať, môže byť na chýbajúcu úhradu upozornený e-mailom a SMS správou. 

 3. V prípade omeškania úhrady ceny kurzu je Poskytovateľ oprávnený uplatňovať si úroky z omeškania vo výške podľa platných predpisov. 

 4. V prípade, ak bude mať Účastník niekoľko záväzkov voči Poskytovateľovi, Poskytovateľ je oprávnený započítať čiastočné plnenie najprv na istinu a potom na príslušenstvo pohľadávky. V prípade viacerých záväzkov je poskytovateľ oprávnený započítať čiastočné plnenie najprv na najskôr splatný záväzok. Uvedené platí, pokiaľ Účastník neurčí, na aký záväzok čiastočné plnenie uhrádza. 

Čl. VII. 

Práva a povinnosti Účastníka

 1. Účastník je povinný uhradiť cenu kurzu a odobrať objednanú výučbu kurzu. Účastník nemá nárok na vrátenie uhradenej ceny kurzu alebo jej časti v prípade, ak sa po uhradení ceny kurzu neodoberie výučba, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak. 

 2. Neodobranie výučby kurzu zo strany Účastníka sa riadia podľa nasledujúcich podmienok. 

  1. Účastník je povinný informovať Poskytovateľa písomne na elektronickej adrese: info@akito-diving.com alebo SMSsprávou alebo telefonicky na tel. č. 0911 720 471, že ruší stanovenú vyučovaciu hodinu kurzu. Ak toto oznámenie Účastník neurobí najneskôr do 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina vykonať, služba sa pokladá za riadne poskytnutú a Poskytovateľ má právo na cenu kurzu.

  2. ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny kurzu v čase pred 16.00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa má vyučovacia hodina kurzu vykonať, Účastník môže absolvovať zmeškanú/é vyučovaciu/e hodinu/y kurzu v náhradnom termíne/termínoch do plánovaného dátumu ukončenia kurzu po dohode s Poskytovateľom. Dohodnutý náhradný termín hodiny/hodín kurzu potvrdí Poskytovateľ Účastníkovi na e-mailovú adresu účastníka. Účastník nemôže požiadať o zmenu náhradného termínu, v takom prípade sa pokladá služba za riadne poskytnutú v náhradnom termíne aj v prípade, ak sa jej Účastník nezúčastní. Pokiaľ sa na náhradnej hodine z vlastného podnetu nedohodne alebo náhradnú/é vyučovaciu/ie hodinu/y Účastník neodoberie, pokladá/jú sa neodobraná/é vyučovacia/e hodina/y za riadne odobraná/é a kurz za riadne poskytnutý. 

  3. Bod a) sa neuplatní v prípade úmrtia v rodine, alebo ak je Účastník účastníkom dopravnej nehody.

 3. Účastník môže prestúpiť v priebehu objednaného kurzu do iného kurzu Poskytovateľa. Podmienkou je voľná kapacita v kurzea zodpovedajúce schopnosti schválené inštruktorom, do ktorého má Účastník záujem prestúpiť. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby. V prípade, ak Účastník prestupuje do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu rozdiel v cene drahšieho a lacnejšieho kurzu vráti alikvotne k počtu vyčerpaných hodín drahšieho a lacnejšieho kurzu. 

 4. V prípade, ak účastník vymešká viac ako 50% za sebou idúcich hodín v kurze zo zdravotných dôvodov, môže si preniesť 50% nevyčerpaných hodín do ďalšieho kurzu len v prípade, ak daný kurz pokračuje alebo ide o iný kurz, ktorý má rovnaký charakter a vyčerpať ich najneskôr do 12 mesiacov dní odo dňa začatia kurzu

 5. Účastník môže preniesť nevyčerpanú službu na inú osobu len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a so súhlasom tretej osoby. 

 6. Pri platbe ceny kurzu bezhotovostným prevodom je Účastník povinný použiť variabilný symbol v súlade s pokynmi Poskytovateľa. 

 7. Účastník sa zaväzuje dodržiavať požiarne a ostatné bezpečnostné pravidlá, pokyny a postupy, vzťahujúce sa na miesto a priestory, v ktorých budú prebiehať kurzy, a zaväzuje sa rešpektovať bezpečnostné pokyny Poskytovateľa. 

 8. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo odcudzenie osobných vecí Účastníka v priestoroch alebo na miestach (pri jazerách), v ktorých budú prebiehať kurzy. 

 9. Ůčasť na kurze je zakázaná pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. V prípade, že je Účastník kurzu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, môže Poskytovateľ odstúpiť od zmluvy o poskytovaní výučby. 

 10. Účastník je povinný správať sa slušne, nevyjadrovať sa oplzlo, vulgárne, neurážať inštruktora/ov ani iných Účastníkov kurzu. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy o poskytnutí výučby odstúpiť.

 11. Fajčenie je zakázané počas výučby

 12. Účastník kurzu môže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez udania dôvodu v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 13. Účastník si môže uplatniť právo odstúpenia od zmluvy prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@akito-diving.com

 14. Záujemca odoslaním prihlášky udeľuje výslovný súhlas s poskytovaním elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy a zároveň vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po začatí poskytovania elektronického obsahu.

 15. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 16. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poskytovaní výučby a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas s jej poskytnutím pred uplynutím 14-dňovej lehoty, Účastník je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve

Čl. VIII. 

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 1. Informácie, ktoré má Poskytovateľ zverejnené na svojich internetových stránkach podľa čl. II. bodu 1 týchto VOP, majú len informatívny charakter. Záväzné informácie ohľadom kurzov a jazykov poskytuje Poskytovateľ telefonicky, e-mailom alebo osobne.

 2. Poskytovateľ má právo vyžadovať od Účastníka skúšobný ponor za účelom jeho zaradenia do vhodnej úrovne kurzu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nezapísať Účastníka do ním zvoleného kurzu pokiaľ pokiaľ výsledok testu nezodpovedá úrovni Účastníkom zvoleného kurzu.

 3. Jednotlivé kurzy nie sú viazané na konkrétnych inštruktorov a Poskytovateľ má právo kedykoľvek vymeniť lektora v kurze. Skutočnosť, že došlo k výmene inštruktora v kurze, nie je dôvodom k reklamácii zo strany Účastníka a neoprávňuje ho k vráteniu ceny kurzu.

 4. Poskytovateľ má právo v priebehu kurzu preradiť Účastníka, ktorého potápačské znalosti nezodpovedajú úrovni zvoleného kurzu, do iného kurzu, ktorého náročnosť lepšie zodpovedá Účastníkovým schopnostiam. V prípade, ak je Účastník preradený do lacnejšieho kurzu, Poskytovateľ mu rozdiel v cene drahšieho a lacnejšieho kurzu vráti alikvotne k počtu vyčerpaných hodín drahšieho a lacnejšieho kurzu. V prípade, že Účastník prestupuje do drahšieho kurzu, je povinný doplatiť rozdiel ceny kurzu za zostávajúcu časť výučby, pričom s týmto musí výslovne súhlasiť.

 5. Ak dôjde k zrušeniu vyučovacej hodiny kurzu alebo hodín v rámci kurzu z dôvodov na strane Poskytovateľa uvedené hodiny budú poskytnuté v náhradnom termíne po dohode medzi Poskytovateľom a Účastníkom.

 6. Za neúčasť Účastníka na výučbe v kurze Poskytovateľ neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú, hodinu ak nestanovujú tieto podmienky inak.

 7. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečiť účastníkom kurzu dopravu ani občerstvenie vo forme nápojov a stravy.

 8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Účastníkov mladších ako 18 rokov mimo času trvania výučby kurzu. V čase mimo trvania výučby kurzu je za konanie týchto Účastníkov v priestoroch a mieste výučby kurzu Poskytovateľa zodpovedný ich zákonný zástupca, alebo osoba povinná vykonávať nad nimi dohľad. 

Čl. IX.

Pravidlá online výučby

 1. Účastník je povinný nahlásiť písomne e-mailom (info@akito-diving.com) technické problémy týkajúce sa najmä nedostatočného pripojenia, zhoršenej kvality zvuku a obrazu, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu výučby. Identifikované technické nedostatky je Účastník povinný v čo najkratšom čase odstrániť.

 2. Poskytovateľ je povinný informovať Účastníka o platforme, na ktorom bude prebiehať online výučba a poskytnúť Ůčastníkom prihlasovací link do online skupiny. 

 3. Poskytovateľ alebo lektor má právo zo stretnutia odstrániť Účastníka, ak:

  1. Účastník je obnažený alebo oblečený len v spodnej bielizni,

  2. Účastník počas online hodiny vedie motorové vozidlo, bicykel, kolobežku alebo iné zariadenie určené na prepravu osôb, a

  3. technické vybavenie Účastníka nespĺňa minimálne technické požiadavky.

 4. V prípadoch, kedy Poskytovateľ odstránil Účastníka zo stretnutia podľa čl. IX bodu 5, Účastníkovi nevzniká nárok na žiadnu finančnú kompenzáciu ani náhradnú hodinu.

Čl. X.

Časová dispozícia výučby 

 1. Kurzy sa konajú v dohodnutých dňoch a časoch medzi Účastníkom a Poskytovateľom. Ak vyučovaciu hodinu nebude možné v niektorý deň zo závažných dôvodov zaistiť (napr. náhle ochorenie inštruktora), je Poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob zabezpečenia výučby, napríklad prostredníctvom iného inštruktora, dohodnúť s Účastníkom náhradný termín alebo hodinu zrušiť SMS správou / telefonicky a / alebo e –mailom.

 2. O zmene termínu alebo zrušení výučby informuje Poskytovateľ Účastníka najneskôr do 16:00 hod. pracovného dňa, ktorý predchádza pracovnému dňu, v ktorom sa má výučba poskytnúť. 

 3. V prípade zrušenia výučby v konkrétnom termíne má Účastník právo na poskytnutie tejto výučby v inom dohodnutom termíne. 

Čl. XI. 

Reklamácie, otázky a návrhy

 1. Nad činnosťou Poskytovateľ dohliada Slovenská obchodná inšpekcia, ako orgán dozor v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa Občianskeho zákonníka a v zmysle týchto VOP. 

 3. Účastník môže svoje reklamácie, otázky alebo návrhy uplatniť nasledujúcim spôsobom, najneskôr do 6 mesiacov odo dňa poskytnutia služby:

  1. osobne, 

  2. telefonicky na telefónnom čísle: 0911 720 471,

  3. prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@akito-diving.com alebo

  4. písomne.

 4. Ak sú nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady uplatnené oneskorene, tieto nároky zanikajú.

 5. Dôvodom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že bol v kurze vymenený inštruktor. Dôvodom reklamácie nemôžu byť ani študijné materiály a metodika výučby.

 6. Účastník berie na vedomie, že všetky materiály poskytnuté mu zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva a prípadne iných práv Poskytovateľa alebo tretej osoby. Za účelom ich ochrany, resp. dodržiavania sa Účastník zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zasiahol alebo inak porušil tieto práva.

 7. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva tretích osôb alebo iných obdobných práv, tým, že použije či inak spracuje podklady, texty, listiny či iné dokumenty predložené Účastníkom.

 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo vymeniť v kurze inštruktora aj z dôvodu náhrady hodiny v termíne, v ktorom je jemu priradený inštruktor nedostupný. O zmene inštruktora nie je Poskytovateľ povinný Účastníka informovať.

 9. Pokiaľ Poskytovateľ uzná reklamáciu Účastníka za odôvodnenú, zaistí na vlastne náklady nápravu maximálne však do výšky odmeny (za poskytnutú službu). Nápravu môže Poskytovateľ vykonať buď náhradnou hodinou, hodinami, alebo zľavou z ceny kurzu. 

 10. Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

Čl. XII. 

Darčekové poukážky

 1. Darčeková poukážka slúži na úhradu ceny celého kurzu alebo seminára.

 2. Darčekovú poukážku môže zakúpiť Účastník alebo tretia osoba, pre akéhokoľvek Účastníka alebo pre akúkoľvek tretiu osobu.

 3. Darčekovú poukážku si uplatňuje u Poskytovateľa a oprávňuje osobu, pre ktorú je darčeková poukážka zakúpená, na úhradu ceny príslušného kurzu alebo na zníženie ceny príslušného kurzu, a to podľa jej nominálnej hodnoty a ceny kurzu.

 4. Darčeková poukážka môže byť v papierovej alebo elektronickej podobe (formát pdf).

 5. Druhy darčekových poukážok sú rozdelené podľa jednotlivých potápačských kurzov a aktivít Poskytovateľa alebo v inej hodnote podľa dohody.

 6. Platnosť darčekových poukážok je vyznačená na poukážke.

 7. Darčekovú poukážku je možné využiť v rámci jedného nákupu, nie je možné ho uplatniť po častiach. V prípade, ak nominálna hodnota darčekovej poukážky nepokryje celú cenu kurzu, je osoba, ktorá poukážku uplatňuje, povinná doplatiť zvyšok ceny kurzu. V prípade, ak by poukážka presahovala cenu kurzu, Poskytovateľ rozdiel medzi cenou darčekovej poukážky a cenou kurzu neprepláca.

 8. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky Poskytovateľ neposkytne novú / náhradnú darčekovú poukážku.

 9. Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

 10. Ak darčekovú poukážku uplatňuje Účastník, ktorý už má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní výučby, môže ju uplatniť na neuhradenú časť kurzu podľa zmluvy o poskytovaní výučby alebo na úhradu ceny iného kurzu, na ktorý sa prihlási.

 11. Ak darčekovú poukážku uplatňuje tretia osoba, ktorá nemá s Poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní výučby, postupuje sa v zmysle čl. II. týchto VOP, pričom osoba uplatňujúca darčekovú poukážku si vyberie príslušný kurz, vyplní prihlášku a po jej akceptácií má možnosť využiť darčekovú poukážku na úhradu ceny kurzu alebo jeho časti.

Čl. XIII.

Potvrdenie o absolvovaní kurzu

 1. Účastník má nárok na vydanie potvrdenia o návšteve kurzu, prebratých teoretických a praktických hodinách a častiach kurzu v tzv. „REFERRAL DOKUMENTE“.

 2. Účastník musí o vydanie Referral dokumentu požiadať písomne na adresu info@akito-diving.com. O vybavení žiadosti bude Účastník informovaný e-mailom a obdrží potvrdenie elektronicky e-mailom a ks vo vytlačenej forme podpísanej vyučujúcim inštruktorom.

Čl. XIV. 

Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za nedosiahnutie štandardov potápačského kurzu u Účastníka súvisiacich s potápačskýmkurzom. 

 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zrušenie potápačských kurzov z dôvodu nepredvídateľných okolností. 

Čl. XV.

Kontakt s lektorom kurzu

 1. Účastník sa zaväzuje komunikovať s inštruktorom kurzu na profesionálnej úrovni a komunikovať slušne.

 2. Účastník sa zaväzuje, že nebude nabádať lektora na vzdelávanie alebo poskytovanie služieb priamo Účastníkovi bez prihlášky a akceptácie Poskytovateľa, nebude ponúkať inštruktorovi kurzu prácu alebo vykonávanie akejkoľvek inej, Účastníkom platenej, aktivity mimo kurzov Poskytovateľa.

 3. Účastník sa zaväzuje, že nebude inštruktora následne po ukončení kurzu kontaktovať osobne alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie z dôvodu objednávky kurzu bez vedomia Poskytovateľa. 

Čl. XVI. 

Vyššia moc

 1. Obidve Zmluvné strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo Zmluvy po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”).

 2. Poskytovateľ v takomto prípade bude Účastníka informovať telefonicky a/alebo e-mailom o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti poskytnutia služby vôbec.

 3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe uzavretia Zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú najmä: vyhlásenie núdzového stavu, vyhlásenie, výnimočného stavu, štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, embargo, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza apod.

 4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie Zmluvných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

 5. Zmluvná strana, dovolávajúca sa postihnutia Vyššou mocou, musí túto skutočnosť neodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane a vykonať všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov neplnenia Zmluvných povinností.

 6. V prípade trvania Vyššej moci po dobu dlhšiu než šesť mesiacov sú obidve Zmluvné strany oprávnené zmluvu o výučbe vypovedať. Výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade, ak počas plynutia výpovednej lehoty odpadne prekážka vyššej moci, zmluvné strany sú oprávnené sa dohodnúť, že výpoveď je medzi nimi neúčinná. 

Čl. XVII. 

Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Účastník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Účastník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou na nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Účastníka v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Účastníkom neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Účastník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov) pričom Účastník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 3. Návrh musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko Účastníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  2. presné označenie Poskytovateľa, 

  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  4. označenie, čoho sa Účastník domáha,

  5. dátum, kedy sa Účastník obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,

  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom alternatívne riešenie sporu okrem ukončenia z dôvodu vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

K návrhu Účastník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 1. Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa § 13 ods. 4 zákona: 

  1. ak Účastník podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Poskytovateľom na žiadosť Účastníka o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Účastník odoslal Poskytovateľovi žiadosť o nápravu, na ktorú Poskytovateľ neodpovedal,

  2. ak sa Účastník pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom, 

  3. ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- € 

  4. ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Účastník bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné 

  5. ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia 

 2. Na podanie návrhu môže Účastník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.skadr@soi.sk

 3. Účastník, ktorý je spotrebiteľom, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke https://esc-sr.sk/.

 4. Účastník je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

Čl. XVIII.

Vyhotovovanie záznamov

 1. Na všetkých kurzoch organizovaných prezenčne alebo online Poskytovateľom je povolené vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií na základe ústneho alebo písomného súhlasu zúčastnených inštruktorov a Účastníkov

 2. Inštruktor sa musí riadiť štandardami SDI/TDI upravujúcimi vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov počas kurzu.

Čl. XIX. 

Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia a ochrane pred požiarmi 

Povinnosti: 

 1. Konať tak, aby ste neohrozovali svoje zdravie, ani zdravie iných osôb pri dodržiavaní predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti a stanovených pracovných podmienok.

 2. Vždy myslite na bezpečnosť svojho konania, neohrozujte iné osoby a nepreceňujte svoje schopnosti.

 3. Neuvádzajte do chodu zariadenia alebo stroj pokiaľ nie ste presvedčený/á, že neohrozíte na zdraví alebo živote iné osoby.

 4. Nevykonávajte úkony, na ktoré nie ste vyškolený/á a ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť.

 5. Nevykonávajte obsluhu zariadení alebo strojov, na ktoré ste neboli zaučený/á - zaškolený/á. 

 6. Udržiavať poriadok v miestach výučby.

 7. Ihneď oznámte svojmu inštruktorovi akýkoľvek jav v priestoroch ohrozujúci Vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť iných osôb.

Je zakázané: 

 1. Požívať alkoholické nápoje alebo iné omamné látky počas výučby kurzu.

 2. Vymieňať, odstraňovať, meniť konfiguráciu a označenia alebo inak poškodzovať výstroj používaný alebo zapožičaný spoločnosťou AKITO s.r.o. na kurze.

 3. Vykonávať úkony bez poverenia a odsúhlasenia inštruktorom.

 4. Zneužívať prostriedky prvej pomoci umiestnené v miestach výučby k inému než prepísanému účelu.

 5. Používať čistiace prostriedky, žieraviny a jedy nachádzajúce sa v miestach výučby.  

 

 

Upozornenie: 

 1. Akýkoľvek mimoriadny úkaz alebo v prípade akejkoľvek pochybnosti o výstroji je potrebné ihneď hlásiť na svojmu vyučujúcemu inštruktorovi a danú časť výstroja nepoužívať až do preverenia alebo opravenia

Ochrana pred požiarmi

Požiarna prevencia a konanie pri požiari :

 1.  Ste povinný/á konať tak, aby ste nespôsobili vznik požiaru.

 2. Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie požiarnej bezpečnosti v miestach výučby kurzu.

 3. Ihneď ohlásiť javy v miestach výučby kurzu, ktoré by mohli viesť k požiaru svojmu vyučujúcemu inštruktorovi.

 4. Dodržiavať zákaz fajčenia, fajčiť len na vyhradenom mieste.

 5. Pri spozorovaní požiaru, ktorý nemôžete osobne uhasiť, ihneď vyhlásiť požiarny poplach pokrikom „HORÍ“. 

Použitie prenosných hasiacich prístrojov:

Pokiaľ sa na mieste výučby nachádza hasiaci prístroj, v prípade požiaru uchopte hasiaci prístroj, vytrhnite poistku, nasmerujte hadicu na požiar a začnite hasiť. Bežne používané a dostupné hasiace prístroje:

 1. Vodné hasiace prístroje:

 • hasivo: roztok vody s uhličitanom draselným,

 • vhodné: na hasenie pevných látok ako papier, drevo, textil niektoré plastické hmoty,

 • nevhodné: na horľavé kvapaliny, farby, oleje, tuky,

 • nehasiť zariadenie pod napätím, elektrickým prúdom.

Práškové hasiacie prístroje

 • hasivo: hasiaci prášok,

 • vhodné: na plynné a tekuté horiace látky, na zariadenia pod napätím, spisy, knihovne a pod.

Snehové hasiace prístroje

 • hasivo: oxid uhličitý,

 • vhodné: na tekuté a plynné horľaviny, na zariadenia pod napätím, kancelárske zariadenia,

 • nehasiť: sypké voľne uložené hmoty ako múka, uhoľný prach, hobliny a podobne.

V prípade, ak sa Vám požiar nepodarilo uhasiť, privolajte Hasičskú jednotku telefonicky na t.č. 150 alebo 112.

Čl. XX. 

Záverečné ustanovenia

 1. Ochrana osobných údajov, práva a povinnosti prevádzkovateľa a dotknutých fyzických osôb sa nachádzajú v samostatnom dokumente: Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na internetovej stránke:  https://katalog.akito-diving.com/sk/content/6-zasady-ochrany-osobnych-udajov

 2. Vyplnením a podpisom prihlášky na potápačský kurz Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a cenníkom, a že s nimi súhlasí. V prípade rozporu medzi všeobecnými obchodnými podmienkami, cenníkom a prihláškou, zmluvou o výučbe, majú prednosť individuálne dohodnuté podmienky uvedené v prihláške alebo zmluve o výučbe alebo v komunikácii e-mailom.

 3. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

 4. Pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmenu VOP aj s dátumom jej účinnosti je Poskytovateľ povinný zaslať elektronicky všetkých Účastníkom, s ktorými zmluvy o výučbe nezanikli (splnením alebo iným spôsobom – odstúpenie). Ak Účastník so zmenou VOP nesúhlasí, má právo do 30 dní odo dňa doručenia zmeny VOP od zmluvy o výučbe odstúpiť. 

 6. Znenie týchto všeobecných obchodných podmienok je pre Účastníka a Poskytovateľa záväzné.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2022.